ประกาศ
 


 
ตำแหน่ง ยอดสมัคร
แต่ละตำแหน่ง
  1  ภาษาไทย
723  
  2  ภาษาอังกฤษ
945  
  3  ภาษาจีน
30  
  4  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
837  
  5  ดนตรีศึกษา
94  
  6  ดนตรีพื้นเมือง(อีสาน)
14  
  7  ดนตรีสากล
28  
  8  เคมี
188  
  9  แนะแนว
56  
  10  วัดผลการศึกษา
48  
  11  คณิตศาสตร์
978  
  12  คอมพิวเตอร์
1446  
  13  ชีววิทยา
327  
  14  สังคมศึกษา
978  
  15  นาฎศิลป์
83  
  16  ฟิสิกส์
256  
 
 
 

powered by INET